Motioner till årsmötet 2016

Idag är det bara två veckor kvar till årsmötet (måndag 14 mars 18.00, Nya Ullevis presscenter) så därför tänkte vi presentera de två motioner som vi vet har lämnats in. Årsmöteshandlingarna ska enligt uppgift släppas på måndag nästa vecka och ska innehålla dagordningen för mötet, valberedningens förslag till ny styrelse, inlämnade motioner med styrelsens kommentar samt förslag lagda av styrelsen själv.

Bli medlem i ÖIS och gå på årsmötet.

Båda motionerna nedan är inskickade tillsammans av Oskar Ängermark och Johan Gellerman. Ett första utkast till ett styrdokument för ÖIS Fotbollsförening finns att läsa här.

Förbättrade medlemsmöten

Förra året beslutade årsmötet att ÖIS skulle ha minst två medlemsmöten för att stärka kommunikationen mellan ledningen på ÖIS-gården och föreningens medlemmar. Dessa möten kom enbart att bli informationsmöten rörande föreningens ekonomiska situation och det var inte tanken från motionärernas sida då vi hade hoppats på ett betydligt bredare anslag och möjlighet att få svar på frågor rörande annat än bara ekonomin. Att mötet i höstas var över på mindre än en kvart visar rätt tydligt att ambitionsnivån inte var speciellt mycket högre än ”minsta möjliga”. Men skam den som ger sig, vi gör ett nytt försök.

Vi vet att en regelbunden kommunikation mellan ledningen på ÖIS-gården och föreningens medlemmar hade stärkt föreningen och fått oss medlemmar att känna en större delaktighet i den förening vi de facto äger, och att ledningen distanserar sig från medlemmarna i föreningen skapar bara ett kontraproduktivt motsatsförhållande som inte gynnar någon.

Vi lägger stor vikt vid att ÖIS tar sina medlemmar på allvar och att styrelsen är väl införstådda med genom vems mandat man sitter där och därför ser vi det som något självklart att styrelsen ska jobba för att öka och förbättra sin egen kommunikation gentemot medlemmarna och inte gå via mellanhänder.

Vi föreslår därför att årsmötet beslutar:

att Örgryte IS fotbollssektion/fotbollsförening ska hålla tre stycken medlemsmöten under varje säsong som komplement till årsmötet. Vi föreslår att dessa medlemsmöten hålls i juni, september och december för jämn spridning under året och för att värna medlemmarnas rätt att regelbundet få kontinuerlig information angående det som händer i föreningen och möjlighet att få svar på de frågor som finns.

att följande representanter för ÖIS ska ha obligatorisk närvaro på dessa möten: styrelsens ordförande, ansvarig för supporterfrågor i styrelsen, kommunikationsansvarig i styrelsen, ekonomiansvarig i styrelsen samt en representant för sportrådet. Har någon av dessa förhinder att närvara ska de ha en uttalad ersättare som är insatt i arbetet för den roll den företräder och, om ersättaren inte själv sitter i styrelsen, rapportera direkt till styrelsens ordförande. Allt detta för att få så så bra möten som möjligt med rätt folk på plats så medlemmarna kan få så pålitlig och korrekt information som det går.

Oskar Ängermark & Johan Gellerman

Motion gällande styrdokument för ÖIS fotbollssektion/-förening

Det kan inte ha undgått någon som har engagerat sig i ÖIS de senaste åren att det har saknats en tydlig riktning var förening vill med sin verksamhet. Detta kan höra ihop med att det varit många som har kommit och gått samt att deras personliga kvaliteter och ambitioner inte alltid har varit likställda med sina föregångare eller de medlemmar i ÖIS som valt dem till sina företrädare.

För att ÖIS ska kunna ta de stora kliv som krävs för att nå en acceptabel nivå (den övre halvan av Allsvenskan) anser vi att det behövs styrdokument godkända av fotbollsektionens/- föreningens högst beslutande organ – medlemmarna på ett årsmöte.

Därför föreslår vi att:

Ett första utkast till styrdokument innehållande vision, långa och kortsiktiga mål samt strategi för att nå dessa presenteras till nästkommande medlemsmöte, förslagsvis under sommaren 2016. Detta styrdokument skall tas fram genom en arbetsgrupp innehållande både styrelseledamöter samt medlemmar med målet att fastställas till nästkommande årsmöte, våren 2017.

Oskar Ängermark och Johan Gellerman

Alla åsikter som uttrycks i bloggar och kommentarsfält är skribenternas egna. Vad Östra Stå tycker går att läsa om i Östra Stå's manifest. Östra Stå ska verka för en konstruktiv diskussion kring Örgryte IS och i alla kommentarsfält ska man visa respekt gentemot andra ÖIS:are, även om det finns meningsskiljaktigheter. Klarar man inte av att förhålla sig till dessa enkla regler så finns det andra forum att diskutera på.